زمینهنام شرکتپروژه های انجام شده
قالب سازیحمید صنعت فردپروژه های شرکت حمید صنعت فرد
قطعه سازیآذین تنهپروژه های شرکت آذین تنه
قطعه سازیایپکوپروژه های شرکت ایپکو
قطعه سازیتامین تجهیز حسامپروژه های شرکت تامین تجهیز حسام
قالب سازیهوبی لایفپروژه های شرکت هوبی لایف
قالب سازیپنج تاش
پروژه های شرکت پنج تاش
قالب سازیپیشرو الکتریک
پروژه های شرکت پیشرو الکتریک
قطعه سازیصنایع تسلیحات سازی شهدای فجر شیراز
پروژه های صنایع تسلیحات سازی شهدای فجر شیراز
قطعه سازیپژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
پروژه های پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال
قالب سازیپژو تکنیکپروژه های شرکت پژو تکنیک

گروه لوازم خودرو

گروه لوازم الکتریکی

گروه لوازم آشپزخانه

گروه لوازم آرایشی

 

 

برای دریافت خدمات می توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

شماره تماس