•ساخت و تامین قطعات سیستم ترمز به سفارش شرکت آذین تنه به صورت پروژه بلند مدت ( یک ساله )