پروژه های انجام شده

  • ساخت سه دست قالب تزریق پلاستیک سیستم سوخت خودرو به سفارش شرکت حمید صنعت فرد

  • ساخت دو دست قالب تزریق پلاستیک لوله آرامش هوا تیبا به سفارش شرکت حمید صنعت فرد

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک لوله باک پلیمری تیبا به سفارش شرکت حمید صنعت فرد

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک درپوش فیلتر هوا EF7 به سفارش شرکت حمید صنعت فرد

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک براکت نگهدارنده رادیاتور تیبا به سفارش شرکت حمید صنعت فرد

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک دسته پلیمری سطل ۲۰ لیتری به سفارش شرکت حمید صنعت فرد

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک دمپر به سفارش شرکت حمید صنعت فرد

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک چک ولو به سفارش شرکت حمید صنعت فرد