پروژه های انجام شده

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک جعبه تقسیم در سه سایز متفاوت به سفارش شرکت پیشرو الکتریک

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک باکس محافظ برق به سفارش شرکت پیشرو الکتریک

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک کلید زنگ به سفارش شرکت پیشرو الکتریک

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک بدنه جارو برقی