پروژه های انجام شده

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک ناخن مصنوعی

  • ساخت قالب تزریق پلاستیک باکس ناخن مصنوعی