همانطور که مشخص است هیچ فعالیتی بدون ضمانت ارزشی نخواهد داشت لذا ما تدابیری اندیشیده ایم تا شرکت سازان ایده خود به عنوان ضامنی قوی در تمامی فعالیت ها حضور داشته باشد و از بروز هر گونه مشکل و تخطی از قراردادها جلوگیری نماید و در صورت ایجاد مشکل پاسخگوی مسائل باشد.